Algemene voorwaarden


Download deze pagina als folder

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door één van onze therapeuten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voor u voort om de Praktijk voor Podotherapie Ordelman te vergoeden voor haar geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
  1. Facturering gebeurt rechtstreeks aan de patiënt direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. U dient de factuur per pin in onze praktijk te voldoen.
  2. Wij behouden ons het recht voor om wanneer u in gebreke van betaling blijft incassomaatregelen te nemen (zonder nadere aankondiging). Wij schakelen hiervoor een incassobureau en/of deurwaarderskantoor in. De gemaakte kosten hiervan zijn voor rekening van de patiënt.
  3. U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw eigen zorgverzekering.
  4. Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.
  5. Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.
  6. De patiënt is verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de productie van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de gemaakte kosten daarvoor in rekening worden gebracht bij de patiënt.
  7. U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, omdat wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zullen wij altijd proberen hierin zo accuraat mogelijk te zijn. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekering.
  8. Te laat komen betekent – zeker in drukke tijden – gewoon een nieuwe afspraak maken. Als het niet zo druk is en ons werkschema laat het toe, proberen wij u alsnog te helpen.
  9. Mochten er klachten zijn dan dient u deze allereerst met de behandelende podotherapeut te bespreken en zal er naar een oplossing worden gezocht. In voorkomende gevallen kunnen de klachten verder behandeld worden door de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.
Garantie

Onze podotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. De zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 8 weken na aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.